Aspectes generals i fonament jurídic

Les disposicions següents componen la Política de Privadesa de DigitalZeroCodi, la qual descriu el tractament de les dades de caràcter personal dels Usuaris per part de l’empresa, i forma part integrant de l’Avís Legal, per la qual cosa es regeix pels mateixos principis descrits als Termes i Condicions (incloent-hi definicions, acceptació, etc.). D’això es desprèn que, l’Usuari, mitjançant l’accés i l’ús del Web i dels seus continguts, ha llegit, comprès i accepta les condicions descrites a l’Avís Legal, incloent-hi els Termes i Condicions d’Ús, la Política de Privadesa, i la Política de Cookies.

A continuació, es detalla la base jurídica per al tractament de les Dades de Caràcter Personal:

 • Marc legal: La política de privadesa de DigitalZeroCodi compleix estrictament amb el Reglament (UE) 2016/679 Del Parlament Europeu I Del Consell de 27 d’abril de 2016, així com amb la Llei 29/2021, del 28 d’octubre , qualificada de protecció de dades personals del Principat d’Andorra i amb els reglaments que la desenvolupen (Reglament d’aplicació de la Llei 29/2021 i Reglament de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades).
 • Àmbit d’aplicació: Aquesta Política de Privadesa, així com la resta d’elements de l’Avís Legal, només són d’aplicació al Web i a la resta de serveis proporcionats directament per DigitalZeroCodi. L’Usuari reconeix que, en cas d’accedir a un lloc web diferent, fins i tot a través dels enllaços ubicats a la Web, haurà d’acceptar i, si escau, quedarà lligat als termes i condicions d’ús i a les polítiques de privadesa i de cookies d’aquest lloc web. A més, la Web incorpora aplicacions de tercers, com ara els botons de les Xarxes Socials. En aquests casos, la seva utilització implica l’acceptació dels seus termes d’ús, política de privadesa i política de cookies, als quals és aliè DigitalZeroCodi.
 • Acceptació inequívoca de l’Usuari: En accedir per primera vegada a la Web, DigitalZeroCodi informa expressament als seus Usuaris que la navegació per aquesta implica la seva acceptació inequívoca de l’Avís Legal, incloent els Termes i Condicions d’Ús, la Política de Privadesa i la Política de Cookies. A més, quan un Usuari facilita les seves Dades de Caràcter Personal, per exemple, a través dels formularis de contacte disposats a la Web, abans ha d’autoritzar expressament que aquests siguin tractats i incorporats en un fitxer titularitat de DigitalZeroCodi.
 • Necessitat contractual: Per poder prestar determinats serveis, com donar resposta a les sol·licituds dels Usuaris a través dels formularis de contacte disposats a la Web, DigitalZeroCodi pot necessitar la recopilació de determinades dades personals.

Responsable del tractament i mitjans de contacte

 1. Nom: DOC Transformació Digital NVB
 2. NRT: F-019412-X
 3. Domicili: Carrer del Pui, Edifici Hort del Solà, Bloc A, 5è-1a, La Massana (AD400), La Massana, Principat d’Andorra
 4. Correu postal: L’adreça coincideix amb el domicili a dalt exposat
 5. Correu electrònic: contacta@digitalzerocodi.com

Dades tractades i finalitat del tractament

DigitalZeroCodi només recopila i tracta les Dades de Caràcter Personal estrictament necessàries per al correcte funcionament del Web, així com per donar resposta a les sol·licituds dels Usuaris a través dels mitjans de contacte disposats al Web.

A continuació, es detalla la base jurídica per al tractament de les Dades de Caràcter Personal:

Informació obtinguda a través de l’ús que l’usuari fa de la web
  • Font de les dades: DigitalZeroCodi pot obtenir i emmagatzemar informació a partir de l’ús que els Usuaris fan de la Web a través de dues vies: mitjançant els registres que es duen a terme al servidor automàticament, com mitjançant l’ús de dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades (d’ara endavant, Cookies) que s’instal·len al dispositiu de l’Usuari.
  • Dades recopilades: Adreça IP, activitat dins del web i dades tècniques sobre els dispositius a través dels quals s’accedeix a la web, com ara el navegador utilitzat o el sistema operatiu emprat.
  • Finalitat del tractament: Garantir el funcionament adequat de la Web, observar el compliment de l’Avís Legal i prevenir i perseguir possibles infraccions de seguretat.
  • Acceptació: En accedir a la Web per primera vegada, l’Usuari ha de donar el seu consentiment de manera expressa i inequívoca a través del banner disposat a aquest efecte.
Informació proporcionada directament per l’Usuari
  • Font de les dades: La Web disposa de mètodes de contacte (adreces de correu electrònic, telèfons, adreça postal) així com formularis de contacte que permeten als Usuaris contactar amb DigitalZeroCodi.
  • Dades recopilades: Totes aquelles Dades de Caràcter Personal i No Personal que l’Usuari facilita de forma directa i voluntària en utilitzar els diferents mitjans de contacte disposats a la Web. Les úniques Dades de Caràcter Personal de l’Usuari la recopilació de les quals és necessària per a la correcta prestació del servei sol·licitat són l’adreça de correu electrònic, el número de telèfon, i el nom.
  • Finalitat del tractament: L’objectiu del tractament de les Dades de Caràcter Personal proporcionades per l’Usuari a través de qualsevol mitjà de contacte facilitat a la Web és la possibilitat d’atendre l’Usuari i donar resposta al contingut del contacte. A títol merament enunciatiu i no limitant, aquesta resposta pot consistir en la resposta a les preguntes de l’Usuari, l’oferiment de productes o serveis basats en el contingut del contacte esmentat, la proposició o confirmació d’horaris o cites entre el personal de DigitalZeroCodi i l’Usuari, l’oferiment de pressupostos sobre la base de serveis sol·licitats per l’Usuari, o la sol·licitud de la informació necessària per fer efectiu l’exercici dels drets de l’Usuari sobre les seves Dades de Caràcter Personal recopilades per DigitalZeroCodi.
  • Acceptació: En enviar un correu electrònic o fer una trucada telefònica a les adreces o números de contacte disponibles a la Web, l’Usuari accepta de forma tàcita el tractament de les Dades de Caràcter Personal incloses al mitjà de contacte. Així mateix, quan l’Usuari fa ús dels formularis de contacte disposats a la Web, ha d’acceptar de manera expressa el tractament de les Dades de Caràcter Personal facilitades a través de la marcació de la casella disposada a aquest efecte.

Durada del tractament i seguretat

DigitalZeroCodi només conservarà les Dades de Caràcter Personal dels Usuaris durant el temps necessari per complir les finalitats per les quals han estat recopilades, o fins que l’Usuari sol·liciti la seva rectificació o eliminació a través d’algun dels drets establerts a la legislació i desenvolupats en aquesta Política de Privadesa.

A més, les dades de caràcter personal poden ser conservades més enllà dels terminis esmentats quan així ho imposi la legislació vigent per al compliment d’obligacions legals. No obstant això, en aquests casos les dades seran bloquejades i el tractament es limitarà a garantir-ne la conservació.

En qualsevol cas, mentre duri el tractament de les Dades de Caràcter Personal, DigitalZeroCodi assumirà totes les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la privadesa i la seguretat de les dades recopilades.

Comunicació de Dades de Caràcter Personal a tercers

DigitalZeroCodi no preveu cedir ni fer públiques les dades recopilades dels Usuaris, excepte en els termes recollits en aquesta Política de Privadesa i sempre de conformitat amb la legislació vigent.

Les Dades de Caràcter Personal només podran ser comunicades a tercers en dos supòsits:

  • Quan DigitalZeroCodi estigui obligat legalment sobre la base del compliment de la legislació vigent, siguin requerits per les autoritats competents de manera legítima, o estigui permès per la llei de protecció de dades, les Dades de Caràcter Personal seran comunicades a les autoritats oportunes..
  • Quan DigitalZeroCodi recorri als serveis prestats per proveïdors externs, com a tasques de suport, manteniment o administració dels seus sistemes, les dades seran cedides de forma legítima a través de contractes d’encàrrec del tractament en què aquests tercers hauran d’actuar en baix les instruccions i condicions de DigitalZeroCodi, garantint en tot moment la confidencialitat i seguretat de les dades cedides.

Pel que fa a les Transmissions Internacionals de Dades, aquestes només tindran lloc en algun dels dos supòsits anteriors. Entre altres exemples, la prestació de serveis com la celebració de conferències telemàtiques pot requerir l’ús de proveïdors tecnològics externs com Google o Zoom. En qualsevol circumstància, DigitalZeroCodi no comunicarà Dades de Caràcter Personal a tercers ubicats fora de l’Espai Econòmic Europeu, excepte quan aquests tercers puguin garantir el Dret a la Privadesa amb les garanties establertes pel Marc Legal en què s’enquadra aquesta Política de Privadesa.

Drets de l’Usuari

DigitalZeroCodi garanteix als seus Usuaris l’exercici dels seus drets reconeguts al Marc Legal en les condicions estipulades a la legislació vigent.

DigitalZeroCodi facilita als usuaris els mitjans necessaris per a l’exercici dels seus drets de forma totalment gratuïta i accessible. En concret, els Usuaris que vulguin exercitar els seus drets hauran d’enviar una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic d0c@digitalzerocodi.com, en què hauran d’incloure una còpia del document d’identitat per permetre DigitalZeroCodi pugui verificar la identitat de l’interessat. Les dades adjuntades a aquest correu només seran tractades amb la finalitat exclusiva de tramitar la sol·licitud de l’Usuari interessat, i seran eliminades quan aquesta finalitat hagi estat satisfeta.

En concret, la legislació garanteix els drets següents:

  • Accés: Aquesta Política de Privadesa informa els Usuaris sobre les Dades de Caràcter Personal que seran recopilades i tractades, la finalitat del tractament, el temps de durada del mateix i les seves possibles cessions a tercers. No obstant això, els Usuaris poden sol·licitar, mitjançant la forma de contacte descrita més amunt, una còpia de les seves Dades de Caràcter Personal recopilades per DigitalZeroCodi.
  • Rectificació: A través de la forma de contacte descrita més amunt, els Usuaris poden sol·licitar a DigitalZeroCodi la rectificació de les seves Dades de Caràcter Personal quan no les consideri correctes.
  • Oblit i Supressió: Els Usuaris poden sol·licitar l’eliminació total de les Dades de Caràcter Personal que hagin estat recopilades per DigitalZeroCodi. Quan es compleixin les disposicions establertes per la legislació vigent, i no existeixi l’obligació de conservar-lo, DigitalZeroCodi procedirà a esborrar aquestes dades en un termini no superior a 30 dies.
  • Limitació del tractament: En accedir a la Web per primera vegada, l’Usuari ha de donar el seu consentiment de manera expressa i inequívoca a través del banner disposat a aquest efecte.
   • Quan s’impugni l’exactitud d’aquestes dades, durant el període necessari perquè DigitalZeroCodi les pugui verificar.
   • Quan l’Usuari exercita el dret d’oposició al tractament de les seves Dades de Caràcter Personal, en el termini necessari perquè DigitalZeroCodi pugui verificar que l’exercici d’aquest dret per l’Usuari preval sobre les obligacions legals de DigitalZeroCodi.
   • Quan el tractament de les Dades de Caràcter Personal hagi estat il·lícit i l’Usuari s’oposi a la seva supressió, sol·licitant al seu lloc la limitació del tractament.
   • Quan DigitalZeroCodi no necessiti les Dades de Caràcter Personal per a la finalitat per la qual van ser recopilades, però l’Usuari les necessiti per a l’exercici dels seus drets.
  • Portabilitat: DigitalZeroCodi facilitarà la portabilitat de les Dades de Caràcter Personal de l’Usuari quan aquest ho sol·liciti d’acord amb les disposicions establertes al Marc Legal.
  • Oposició: DigitalZeroCodi garanteix el dret dels Usuaris a oposar-se a la recopilació i tractament de les seves Dades de Caràcter Personal, de manera total o parcial, quan això no impedeixi el compliment de les obligacions legals de DigitalZeroCodi.

Autoritat de control

L’Usuari té dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control a Matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, adreçant-se a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades.

Pàgina web

www.apda.ad

Adreça

Edifici del Consell General C/ Doctor Vilanova, 15-17 (P-5) AD500 Andorra la Vella Principat d’Andorra

Seccions

Adreça

Carrer del Pui, Edif. Hort del Solà. AD400 La Massana | +376 351 230 | +376 343 550

Partners

Copyright © 2022 Digital Zero Codi.